Stadgar

Stadgar för Stefan Sundström-sällskapet
(Senast ändrade på årsmötet i Stockholm 20 nov 2010.)

§1. Namn och form
Föreningens namn är Stefan Sundström-sällskapet.
Stefan Sundström-sällskapet är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.

§2. Ändamål
Framhålla Stefan Sundströms musik och hans kulturella gärning.
Erbjuda möjligheter för Stefan Sundströms fans att mötas och utbyta erfarenheter.

§3. Medlemskap
Medlem i föreningen Stefan Sundström-sällskapet kan personer bli som
– är en fysisk person
– stöder föreningens målsättning
– erlägger inträdesavgift.
– Inträdesavgift fastställs av årsmötet.
– Medlem som önskar gå ur föreningen måste skicka ett mail till steffesallskapet@gmail.com och
meddela detta. Man stryks då ur registret och får ingen fortsatt information från föreningen.
– Medlem som motarbetar föreningen Stefan Sundström-sällskapets målsättning eller bryter mot
dess stadgar och normer kan uteslutas. Uteslutning beslutas löpande under året av styrelsen och
kräver 3/4 majoritet.

§4. Beslutande organ
Föreningen Stefan Sundström-sällskapets högsta beslutande organ är årsmötet. Kallelse skall utsändas via e-post till föreningens medlemmar samt
utlysas på Sällskapets hemsida minst två veckor i förväg. Medlemmarna kan när som helst ge förslag till ärenden att behandla på årsmötet. Dagordningsförslag
med beslutsunderlag skall vara utsänt minst en vecka i förväg.
Årsmötet skall behandla följande:
1. Val av mötesordförande och mötessekretare
2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
3. Fastställande av dagordning
4. Fastställande av röstlängd
5. Årsmötets behöriga utlysande
6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
9. Ekonomi för kommande verksamhetsår
10. Val av ordförande
11. Val av kassör
12. Val av övriga ledamöter
13. Val av suppleanter
14. Val av revisor
Årsmötet är beslutsmässigt om stadgeenligt utlyst. Beslut fattas med enkel majoritet om ej annat
anges.

§5. Extra årsmöte
Extra årsmöte skall sammankallas när revisor, styrelsen eller minst en tredjedel av föreningens
medlemmar så kräver. Kallelse till extra årsmöte skall utsändas via e-post till varje medlem minst
två veckor i förväg. Dagordningsförslag och beslutsunderlag skall skickas ut med kallelsen. Extra
årsmöte kan endast behandla de frågor som föranlett dess sammankallande. I övrigt enligt punkt 4 i
dessa stadgar.
Extra årsmöte kan ersättas av en medlemsomröstning över Internet. Frågan det gäller ska vara
utlagd på föreningens hemsida och besvarad inom 2 veckor.

§6. Styrelsen
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter och 1-2 suppleanter därutöver att inträda i
vald ordning. Årsmötet väljer ordförande, kassör samt övriga ledamöter och suppleanter. De valda
skall vara medlemmar i föreningen.
Styrelsen är under mandatperioden föreningens verkställande organ. Medlemmar ska ges insyn i
styrelsens arbete genom att de frågor som behandlas publiceras på föreningens hemsida.
Styrelsen skall hålla ett möte direkt efter årsmötet då de:
– konstituerar sig, utöver posterna ordförande och kassör
– beslutar om kontakt- och mötesrutiner

§7. Beslutsformer
Närvarande medlemmar har rösträtt på möten. Då beslut gällande skriftliga motioner ska tas går det
att rösta via undertecknad fullmakt. I frågor där styrelsen så finner lämpligt, kan beslut tas genom
medlemsomröstningar på föreningens hemsida.

§8. Firmatecknare
Ordförande och kassör är föreningens firmatecknare. Styrelsen kan besluta om en extra
firmatecknare om de finner så nödvändigt. Samtliga firmatecknare har var för sig tillgång till
föreningens bankkonto.

§9. Verksamhetsår
Föreningen Stefan Sundström-sällskapets verksamhetsår baseras på ”Sundströmår”, vilket innebär
att verksamhetsåret sträcker sig från 11 juni t.o.m. 10 juni nästföljande år.

§10. Hemsida
Föreningen ska ha en fungerande hemsida på adressen, www.steffesallskapet.se. Det ska finnas en
person i styrelsen som står som står som ansvarig administratör för hemsidan.

§11. Stadgeändring
Stadgeändring sker efter beslut med minst 2/3 majoritet vid årsmöte.
§12. Upplösning
Föreningens upplösning sker efter beslut på två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie,
mellan vilka förflutit minst två månader. Vid upplösning fördelas föreningens tillgångar till
organisationer på ett sätt som årsmötet finner lämpligt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>